قابل توجه مراجعین محترم
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند شماره حساب 2175440203009 این اداره مسدود و بجای آن از شماره حساب الکترونیکی به مشخصات ذیل استفاده نمایید.
- شماره حساب: 4061054401670554
- شماره شبا: IR300100004061054401670554
- شناسه واریز: 355054461146061001054401670556
و یا استفاده از کارتخوان مستقر در اداره استاندارد کاشان 
** فیش واریزی با امضا و مهر ارسال گردد.

  • کارمزد خدماتی صدور پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت :          1399000 ریال
  • کارمزد خدماتی تمدید پروانه استاندارد اجباری :                              13984000 ریال
  • کارمزد خدماتی تجدید استاندارد تشویقی:                                     6993000 ریال