قابل توجه مراجعین محترم
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند شماره حساب درآمدی اداره استاندارد کاشان به مشخصات ذیل می باشد:
- شماره حساب: 4061054401670554
- شماره شبا: IR300100004061054401670554
- شناسه واریز: 355054461146061001054401670556
و یا استفاده از کارتخوان مستقر در اداره استاندارد کاشان (فیش واریزی با امضا و مهر ارسال گردد.)