قابل توجه مراجعین محترم
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند شماره حساب 2175440203009 این اداره مسدود و بجای آن از شماره حساب الکترونیکی به مشخصات ذیل استفاده نمایید.
- شماره حساب: 4061054401670554
- شماره شبا: IR300100004061054401670554
- شناسه واریز: 355054461146061001054401670556