مدیران کنترل کیفیت متقاضی تمدید پروانه تایید صلاحیت مدارک زیر را به واحد آموزش تحویل نمایند:
درخواست کتبی مدیرعامل مبنی بر تمدید پروانه تایید صلاحیت ** منظور از دوره های آموزشی آن دسته از دوره‌هایی است که توسط مراکز آموزشی همکار مورد تایید اداره استاندارد برگزار شده است. ضمنا محتوای دوره اموزشی باید مرتبط با موضوع استانداردسازی، وظایف مدیر کنترل کیفیت و فرآوده تولیدی واحد تولیدی باشد.