مدیران کنترل کیفیت متقاضی تمدید پروانه تایید صلاحیت پس از ثبت درخواست تمدید تایید صلاحیت از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (http://isom.isiri.gov.ir)  فایل راهنما می‌بایست مدارک زیر را ارائه نمایند:
**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی اینجا کلیک نمایید.****
1- درخواست کتبی مدیرعامل مبنی بر تمدید پروانه تایید صلاحیت
2- یک قطعه عکس 3*4
3- تصویر کارت ملی
4- اصل پروانه تایید صلاحیت
5- اصل گواهینامه‌های پایان دوره آموزشی به مدت 32 ساعت (فهرست مراکز آموزش)
6- پرداخت کارمزد تمدید پروانه تایید صلاحیت (با اعتبار دو ساله) به مبلغ 1195000 ریال به حساب مشخصات ذیل نزد بانک مرکزی و یا پرداخت ازطریق کارتخوان مستقر در اداره استاندارد به همین منظور
- شماره حساب: 4061054401670554
- شماره شبا: IR300100004061054401670554
- شناسه واریز: 355054461146061001054401670556
ارائه اصل فیش واریزی مهر و امضاء شده - ثبت شناسه واریز الزامیست
7- قرارداد 2 ساله کار  با تایید اداره کار یا انجمن مدیران کنترل کیفیت
** منظور از دوره های آموزشی آن دسته از دوره‌هایی است که توسط مراکز آموزشی همکار مورد تایید اداره استاندارد برگزار شده است. ضمنا محتوای دوره اموزشی باید مرتبط با موضوع استانداردسازی، وظایف مدیر کنترل کیفیت و فرآوده تولیدی واحد تولیدی باشد.