واحدهای تولیدی متقاضی صدور پروانه استاندارد با مراجعه به سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) به آدرس  http://isom.isiri.gov.ir  و کلیک روی منوی واحدهای تولیدی نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه استاندارد اقدام  (فایل راهنماو کد رهگیری اخذ شده را بانضمام مدارک ذیل را جهت دریافت نام کاربری به اداره ارائه نمایند.

 

  • تکمیل فرم درخواست  (امضاء مدیرعامل) ایمیل و همراه الزامیست
  • تصویر جواز تاسیس و آگهی روزنامه رسمی 
  • تصوير پروانه بهره‌برداري ، گواهي صنعتي و يا كسب شركت، واحد يا كارگاه توليدي 
  • تصوير آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي
  • تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل
  • تصویر تاییدیه پستی از اداره پست
  • تصویر گواهی نامهای تجارتی (به نام شده واحد تولیدی)
     

** واحدهای که کاربری خود را فراموش کرده اند با اداره تماس حاصل نمایند.

** واحدهای که که نیاز به تغییر شماره موبایل مدیرعامل دارند به صورت مکتوب تقاضای خود را به اداره ارسال نمایند.