دریافت نام کاربری جهت ورود به سامانه نظات بر اجرای استاندارد (سینا) :

آدرس سامانه http://isom.isiri.gov.ir 
واحد تولیدی که تاکنون اقدام به دریافت نام کاربری و کلمه عبور ننموده‌اند:
1-  فرم درخواست (تکمیل و امضاء مدیرعامل) ایمیل و همراه الزامیست
2- تصویر جواز تاسیس و آگهی روزنامه رسمی واحد تولیدی
3- تصوير پروانه بهره‌برداري ، گواهي صنعتي و يا كسب شركت، واحد يا كارگاه توليدي 
4- تصوير آگهي آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي
5- تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل
6- تصویر تاییدیه پستی از اداره پست
7- تصویر گواهی نامهای تجاری

واحدهای جدیدی که نام آنها در سامانه وجود ندارد و متقاضی صدور پروانه استاندارد می‌باشند:
1- دریافت فایل راهنما