قابل توجه كلیه مصرف كنندگان و تولید كنندگان محترم

با توجه به راه اندازی سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، از وضعیت پروانه استاندارد یك فرآروده تولیدی به یكی از روش های زیر اقدام گردد:
1- مراجعه به آدرس : http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh
2- ارسال پيامك كد 10 رقمي پروانه استاندارد به شماره پيامك  10001517
3- تماس از طريق شماره گيري 1517

آدرس سامانه نظارت بر اجرای استانداردhttp://isom.isiri.gov.ir