1.       درخواست كتبي واحد جهت صدور پروانه استاندارد 
2.       دریافت و تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه استاندارد 
          **(تقاضای صدور مختص تولیدی مصنوعات طلا) و (تعهدنامه مختص تولیدی مصنوعات طلا)
3.       اصل و تصویر پروانه بهره برداری، تاسیس و یا کسب و کار واحد تولیدی
4.
       آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات واحد تولیدی در روزنامه رسمی
5.
       اصل و تصویر پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو حسب مورد
6.
       اصل و تصوير آگهي رسمي علامت تجارتي دارای اعتبار
7.       تصوير گواهي تاييد صلاحيت مدیر كنترل كيفيت    
8.
       مدارک مبنی بر دارا بودن آزمایشگاه اختصاصی
          (ليست وسايل و تجهيزات آزمايشگاه در نامه سربرگ با امضاء مدیرعامل)
9.       گواهی کالیبراسیون لوازم آزمایشگاه واحد تولیدی
10.  
   قرارداد با آزمايشگاه مورد تایید سازمان در صورت نداشتن آزمايشگاه اختصاصي
11.
    تصوير يك سري نتايج آزمون فرآورده مورد نظر
12.
     تصوير نتايج آزمون كارخانه اي
13.
     دریافت و تكميل فرم پرسشنامه اطلاعات فني و ضمائم آن 
          **(پرسشنامه اطلاعات فنی مختص تولیدی مصنوعات طلا)
               (بانضمام تصوير چارت سازماني و نمودار مراحل توليد) (نمونه چارت سازمانی و خط تولید)
14.     تصوير پروانه استاندارد و  iso و ....   درصورت دارا بودن
15.
     تصویر کارت ملی مدیر عامل 
16.     تاییدیه و رسید اداره پست درخصوص کد پستی واحد تولیدی / کارگاه تولیدی
           (کد پستی دفتر مرکزی مورد تایید نمی باشد)

17.     فرم تکمیل شده اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد
18.     تصوير تسويه حساب مالي واحد توليدي بعد از تکمیل مدارک ذکر شده 


و در صورت تشویقی بودن استاندارد فرآورده تولیدی

دریافت و تکمیل فرم قرارداد استاندارد تشویقی در دو نسخه با مهر وامضاء مدیرعامل

***** لازم به ذکر است واحدهایی که تاکنون نام آنها در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد ثبت نشده می‌بایست از طریق ثبت نام و ثبت درخواست در سامانه مذکور اقدام نمایند،
*****جهت دریافت راهنمایی بیشتر اینجا کلیک نمایید.