** توجه:  سه ماه قبل از پایان انقضای پروانه استاندارد نسبت به ایجاد شرایط تمدید اقدام نمایید.**
1-  نامه تقاضای تمدید پروانه 
کاربرد علامت  استاندارد 
2-  اصل پروانه کاربرد علامت استاندارد 
3-  
گواهی (های) ثبت نام تجارتی معتبر
4-  آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات (نام شرکت، مدیر عامل، تغییر آدرس)
5-  تاییدیه کد پستی شرکت، شناسه ملی شرکت، تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل
6-  فرم اطلاعات فنی تکمیل شده مطابق آخرین تغییرات و ضمائم آن مهرو امضاء تمام صفحات ( نمونه چارت سازمانی و خط تولید)
7-  آخرین قرارداد با مدیر کنترل کیفیت به مدت دوسال (با تأیید اداره کار و امور اجتماعی)  
8-  گواهینامه معتبر تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت 
9-  نامه تسویه حساب با آزمایشگاه‌(های) همکار

10- نامه تسویه حساب با شرکت (های) بازرسی  
11- 
پرداخت هزینه آزمون و کارمزد خدماتی
12- لیست تجهیزات آزمایشگاه در نامه سربرگ شرکت با مهرو امضاء

13- به همراه گواهی کالیبراسیون معتبر
14- در صورت نداشتن آزمایشگاه ، یک نسخه قرارداد جدید با آزمایشگاه همکار مرتبط
15- فرم تکمیل شده اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد
16- قرارداد استاندارد تشویقی در دو نسخه (مهر و امضاء مدیر عامل در تمام صفحات)

**** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی اینجا کلیک نمایید.****