نام آزمایشگاه  شماره تایید صلاحیت   تاریخ اعتبار
انجمن کنترل کیفیت کاشان Es/2777 98/08/05
ایران گرما Es/1789 98/04/26
ایسکرا اتوالکتریک Es/1529 97/04/31
بتن آزمای آریس نطنز Es/2764 97/10/10
بتن آزمای کاشان Es/3260 96/12/05
بیتا سنج کاشان Es/1825 97/08/24
بیتا سنج کاشان Es/1383 97/09/20
پارس سیوان الکتریک Es/2113 97/12/22
پژوهشکده اسانس و عرقیات دانشگاه کاشان Es/3696 97/07/04
جهان ترمز Es/3359 1401/02/30
جهان نیروی تک آزما Es/2689 ابطال
خانه سازان کوثر کویر ES/2843 ابطال
دقیق آزمای سلامت کاشان Es/3360 96/12/28
سپاس نور بیدگل Es/1384 97/11/28
سنجش کیفیت زمرد آزما کاشان Es/2798 97/12/15
سنجش مقاومت مصالح پارس پیشگام Es/3090 ابطال
شرکت همایون کاشان Es/3709 97/07/10
صنایع الکتریکی پارمیس Es/2742 97/09/21
فرش و نخ هنرستان نساجی کاشان Es/2938 98/09/05
قطران گل ایران  Es/2550 97/07/08
کاشان پویا آزمون Es/3686 97/06/20
کاوه کویر Es/1626 97/09/20
کنترل کیفی سلامت نطنز  Es/1356 97/02/25
کویر آزمای بتن کاشان Es/3328 ابطال
لنت پارس NACI/Lab/240 1400/04/29
مجتمع فولاد کبیر  NACI/Lab/1024 99/09/26
نوید کیفیت اسپادانا ( کالیبراسیون ) Es/3399 97/02/16
فنی و مکانیک خاک کاشان Es/3953 99/02/02
تخصصی فرش ماشینی و فیزیک فرش ماشینی (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان) Es/4170 99/06/18
کیمیا سازان آران و بیدگل Es/3825 99/12/20