نام آزمایشگاه  شماره تایید صلاحیت   تاریخ اعتبار
انجمن کنترل کیفیت کاشان Es/2777 98/08/05
ایران گرما Es/1789 98/04/26
ایسکرا اتوالکتریک NACI/Lab/636 1400/08/25
ایسکرا اتوالکتریک NACI/Lab/871 98/06/06
بتن آزمای آریس Es/2764 99/10/10
بتن آزمای کاشان Es/3260 96/12/05
پارس سیوان الکتریک Es/2113 99/05/09
کنترل کیفی اسانس و عرقیات دانشگاه کاشان Es/3696 1400/05/20
جهان ترمز Es/3359 1400/02/30
دقیق آزمای سلامت کاشان Es/3360 1400/02/01
سپاس نور بیدگل Es/1384 99/12/15
سنجش کیفیت زمرد آزما کاشان Es/2798 1400/04/18
شرکت همایون کاشان Es/3709 99/10/25
صنایع الکتریکی پارمیس Es/2742 99/09/21
فرش و نخ هنرستان نساجی کاشان Es/2938 98/09/05
قطران گل ایران  Es/2550 99/07/08
کاشان پویا آزمون Es/3686 99/07/21
کاوه کویر Es/1626 99/10/15
کنترل کیفی سلامت نطنز  Es/1356 1400/02/25
لنت پارس NACI/Lab/240 1400/04/29
مجتمع فولاد کویر  NACI/Lab/1024 99/09/26
نوید کیفیت اسپادانا ( کالیبراسیون ) Es/3399 1400/05/03
تخصصی فرش ماشینی و فیزیک فرش ماشینی (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان) Es/4170 99/06/18
کیمیا سازان آران و بیدگل Es/3825 99/12/20
بیتا سنج کاشان Es/1825 ابطال شده
بیتا سنج کاشان Es/1383 ابطال شده
جهان نیروی تک آزما Es/2689 ابطال شده
خانه سازان کوثر کویر ES/2843 ابطال شده 
فنی و مکانیک خاک کاشان Es/3953 ابطال شده
کویر آزمای بتن کاشان Es/3328 ابطال شده
سنجش مقاومت مصالح پارس پیشگام Es/3090 ابطال شده