در اين آزمايشگاه انواع كاشي هاي سراميكي مورد آزمون قرار مي گيرند.