مرحله اول)
مديران کنترل كيفيت جهت تاييد صلاحيت و تعيين زمان و مكان كارآموزي، مدارك ذيل را به واحد آموزش اداره تحویل نمایند. 
  • معرفي نامه از واحد توليدي (در سربرگ با امضاء و مهر مديرعامل)
  • عكس اداري 4*3 ( خواهران با رعايت حجاب اسلامي )
  • تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي 
  • تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي 
  • تصوير كارت پايان خدمت سربازي و يا معافيت از سربازي 
  • فیش واریزی کارمزد صدور تایید صلاحیت (مشاهده شماره حساب از اینجا )
  • فرم تكميل شده قرارداد  مابين مدير كنترل كيفيت و واحد توليدي (شرایط تایید قرارداد
  • ارائه استعفاء نامه و تسویه حساب مديركنترل كيفيت قبلي با ذكر دلايل بصورت كتبي
  • دريافت ومطالعه فايل منابع  آزمون جهت شركت در آزمون تاييد صلاحيت در اداره - واحد آموزش 
مرحله دوم)