وظيفه اين واحد ايجاد پل ارتباطي بين مديريت و پرسنل يك سازمان با ارباب رجوع و ساير افراد جامعه و تعامل بين آنان مي باشد و سعي در اطلاع رساني صحيح و به موقع درخصوص سازمان دارد .