اداره استانداردوتحقيقات صنعتي كاشان به عنوان يكي از واحدهاي موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران براساس قوانين و مقررات مربوطه مسئوليت ارائه خدمات فني ، تخصصي ، تحقيقاتي و علمي در زمينه هاي مرتبط برمبناي استانداردهاي ملي ايران را برعهده داشته و محورهاي اصلي خط مشي كيفيت اين اداره به شرح ذيل مي باشد .

1- سياست گذاري به منظور خدمات رساني مطلوب و جلب رضايت مراجعان براساس اجراي تكريم ارباب رجوع
2- توسعه و ترويج فرهنگ استاندارد به منظور ارتقاء سطح آگاهي جامعه و نيز ايجاد انگيزه در واحدهاي توليدي و خدماتي در جهت اخذ پروانه استاندارد
3- نظارت برحسن اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي به منظور ارتقاء سطح كيفي فرآورده هاي توليد داخلي
4- تلاش و كوشش درجهت ايجاد تسهيلات براي صادركنندگان و سرعت بخشيدن در امر صادرات به منظور افزايش كالاهاي صادراتي
5- پرورش منابع انساني كارآمد و ارتقاء سطح دانش و مهارت تخصصي كاركنان و مسئولين كنترل كيفيت واحدهاي تحت پوشش از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي و گسترش ارتباطات علمي و تخصصي
6- ايجاد بستر مناسب براي افزايش رضايت نيروي انساني شاغل در اداره به عنوان اصلي ترين سرمايه و تلاش درجهت رفع مشكلات و جلب همكاري آنان درخصوص مشاركت در كليه فعاليت ها
7- توسعه ارتباطات و زير ساخت هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات و استفاده از اتوماسيون اداري

8- دستيابي به نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات از طريق فعاليت هاي مربوطه