دکتر غلامحسین بخردی
معاون مدیر کل و رئیس استاندارد کاشان

آدرس:
کاشان - ميدان جهاد
بلوار دانش - خیابان استاندارد
871378586

تلفن: 03155547041
نمابر: 03155547040